77 views 5 min

0

Komentarzy

Europejski hurtowy rynek gazu działa coraz lepiej

- Sierpień 24, 2021

Mimo pandemii i rekordowej zmienności w 2020 r., europejski hurtowy rynek gazu funkcjonuje

coraz lepiej, rośnie jego integracja i konwergencja cen – oceniają Agencja ds. Współpracy Organów

Regulacji Energetyki (ACER) oraz Rada Europejskich Regulatorów Energii (CEER).

W pierwszej części dorocznego raportu na temat funkcjonowania rynków energii w UE w 2020 r. regulatorzy ocenili,

że pomimo znaczącego wpływu pandemii COVID-19 na gospodarkę UE, sytuacja na unijnym rynku gazu w 2020 r.

poprawiła się. Świadczy o tym m. in. postępująca integracja cen rynkowych oraz konkurencja dotycząca dostaw,

a także poprawa płynności wielu rynków gazu.

Rynki reprezentujące trzy czwarte konsumpcji gazu w UE są obecnie oceniane jako dobrze funkcjonujące i

wystarczająco zintegrowane, inne kraje z historycznie mniej rozwiniętymi hubami, również radzą sobie w tym

obszarze coraz lepiej – oceniają autorzy.

W raporcie wskazuje się, że spadek aktywności gospodarczej, spowodowany głównie pandemią doprowadził do znacznego

spadku popytu na gaz w II kwartale 2020 r. Zbiegło się to z rekordowymi dostawami LNG i zgromadzeniem znacznych zapasów.

Wszystkie te czynniki wraz z jednoczesnym spadkiem cen innych surowców energetycznych, skutkowały historycznie

niskimi cenami gazu ziemnego na giełdach wiosną i wczesnym latem 2020 r. – stwierdza raport. Popyt na gaz wzrósł

dopiero po okresie letnim, natomiast dostawy LNG znacznie spadły w trzecim kwartale, ponieważ większa ich część

skierowana została na rynki azjatyckie. Ceny gazu na giełdach wzrosły, a do końca 2020 r. przekroczyły poziomy z 2019 r.

Jednak, według ACER i CEER, pomimo tej rekordowej zmienności cen, konwergencja cen między gazowymi hubami

w UE wzrosła w porównaniu do poprzedniego roku.

Regionalne różnice cenowe zostały zniwelowane między innymi dzięki dużej podaży gazu i dostępności zdolności przesyłowych

w punktach połączeń międzysystemowych. Chociaż pełna konwergencja cen, jako taka, nie jest celem wewnętrznego unijnego

rynku gazu, to jej zwiększenie wskazuje na poprawę integracji rynku – ocenia się w raporcie. Regulatorzy ocenili, że wdrożenie

wspólnych przepisów UE i kodeksów sieci przyniosło oczekiwane rezultaty. Np. jak wskazuje się w raporcie, transgraniczne

przepływy gazu w coraz większym stopniu reagują na sygnały cenowe w hubach, czemu sprzyjają wprowadzone regulacje.

Jak przypomina się w raporcie, od 2020 r. wszystkie kodeksy sieci gazowych mają również zastosowanie w krajach Wspólnoty

Energetycznej, postępy w ich wdrożeniu ma jednak tylko Ukraina. Właśnie ze względu na te pozytywne zmiany regulacyjne

handel gazem na Ukrainie znacznie wzrósł – oceniają autorzy.

Raport potwierdza, że w ostatnich latach gaz zastępuje w energetyce wysokoemisyjne paliwa. Jednak – jak się przypomin

a – do 2050 r. konwencjonalny gaz ziemny musi zostać zastąpiony alternatywnymi źródłami energii lub gazami

niskoemisyjnymi i odnawialnymi. Na razie jednak udział takich gazów jest niski, w 2020 r. stanowiły niecałe 4 proc.

podaży paliwa gazowego, przy czym w większości był to biogaz. Ten najtańszy obecnie gaz alternatywny był jednak trzy

do czterech razy droższy od konwencjonalnego gazu ziemnego.

Według danych KE, gaz odpowiada za 21,5 proc. zużycia energii pierwotnej w UE. Rachunek za dostawy gazu w UE-27 oraz

Wielkiej Brytanii wynosi od 75 do 100 mld euro rocznie, w zależności od poziomu cen hurtowych, a na poziomie detalicznym

wydatki na gaz wynoszą około 200 mld euro rocznie. UE sprowadza 80 proc. potrzebnego gazu. Od 2000 r. zużycie energii

w przemyśle spadło o 20 proc., podczas gdy w tym samym okresie zużycie gazu w energetyce wzrosło o 15 proc.

Jeszcze w tym roku ACER i CEER zapowiadają publikację dwóch kolejnych części raportu, które będą dotyczyły hurtowego

rynku energii elektrycznej oraz handlu detalicznego i ochrony konsumentów.

Czytaj też: Najmniejsze firmy z miliardami długu! Handel na czele

PAP/kp

Zostaw komentarz