65 views 2 min

0

Komentarzy

Festiwal Piosenki Polskiej

- Październik 2, 2021

6. Jury dokona oceny według następujących kryteriów:
– dobór repertuaru
– technika, emisja głosu i dykcja
– interpretacja, gra aktorska
– ogólny wyraz artystyczny
7. Kolejność występów ustala organizator.
8. Ogłoszenie werdyktu jury oraz wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się po zakończeniu
wszystkich występów oraz krótkiej przerwie.
10. Lista laureatów konkursu ukaże się na stronie internetowej organizatora do dnia 25.10.2021 r.
§ 3
Uczestnictwo w Konkursie
1. W konkursie mogą brać udział osoby, które spełniają warunki określone w § 1 niniejszego
regulaminu oraz do dnia 03.10.2021 r. przekażą prawidłowo wypełnione karty zgłoszeniowe oraz
podkład muzyczny w formie MP3.
2. Karty zgłoszeniowe są wysłane do każdej zaproszonej szkoły polskiej w Belgii.
3. Zgłoszenia można dokonać jedynie za pośrednictwem karty zgłoszenia.
4. Uczestnicy zgłoszeni do Festiwalu muszą podpisać zgody na wykorzystywanie wizerunku w celach
informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Instytutu Języka i Kultury Polskiej im.
Polskich Lotników w Gandawie lub otrzymać zgodę pisemną od rodzica.
5. Koszty dojazdu i ubezpieczenia pokrywa uczestnik.
6. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w
Festiwalu.
§ 4
Nagrody
1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody w postaci rzeczowej.
2. Nagrody zostaną ufundowane przez organizatora oraz sponsorów Festiwalu Piosenki Polskiej w
Gandawie.
§ 5
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian organizacji lub odwołania festiwalu.​
2. W przypadku niespełnienia któregoś z postanowień regulaminu, organizator ma prawo wykluczyć
uczestnika z Festiwalu z przyczyn formalnych.
3. Kwestie nieujęte regulaminem rozstrzyga organizator.
4. W razie pytań lub niejasności uczestnicy bądź opiekunowie proszeni są o kontakt z koordynatorami
Festiwalu:
festiwal@instytutgent.be
Klaudia Jachimiak, tel. +32 498 70 72 38
Aneta Duńczyk, tel. +32 487 42 33 15
Załączniki:
– karta zgłoszenia
– plik muzyczny w formacie mp3
– zgoda na wykorzystanie wizerunku

Zostaw komentarz