90 views 9 min

0

Komentarzy

MEiN: W nowym roku szkolnym cztery programy wsparcia uczniów

- Wrzesień 2, 2021

W nowym roku szkolnym 2020/2021 Ministerstwo Edukacji i Nauki będzie realizowało cztery programy

wsparcia w powrocie do szkół po długotrwałym okresie nauki zdalnej. Na ich realizację przeznaczono 244 mln zł.

Programy mają na cel poprawę kondycji fizycznej uczniów, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, działania profilaktyczne

dotyczące wad wzroku i pomoc w uzupełnieniu wiedzy.

Program „Aktywny powrót uczniów do szkoły. WF z AWF” przygotowany został przez AWF Warszawa we współpracy z innymi

ośrodkami AWF. Obejmuje szkolenia nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej. Każdy chętny nauczyciel

może zgłosić się do programu, aby wziąć udział w szkoleniu z prowadzenia lekcji wychowania fizycznego i zajęć ruchowych

(w ramach walki ze skutkami pandemii oraz promocji i wdrażania regularnej aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród

dzieci i młodzieży). Nauczyciel, który ukończy szkolenie otrzymuje certyfikat. Następnie jego szkoła może aplikować o środki

na zajęcia dodatkowe w ramach „Sport Klubów”.

Jak podało MEiN do programu zarejestrowało się już 45,5 tys. nauczycieli, a 17 tys. otrzymało certyfikat ukończenia kursu.

Wpłynęło 2,2 tys. zgłoszeń do „Sport Klubów”. Nabór nauczycieli na szkolenia nadal trwa.

Resort edukacji i nauki przewiduje, że finalnie zostanie zorganizowanych 300 tys. godzin dodatkowych zajęć sportowych dla

uczniów. Łączny koszt realizacji projektu przez wszystkie Akademie Wychowania Fizycznego wyniesie w tym roku 40 mln zł.

W ramach programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dzieci i młodzieży Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie w partnerstwie z Fundacją Polskiej Akademii Nauk w Lublinie przeprowadzi profesjonalną diagnozę problemów

uczniów w wyznaczonych losowo 1200 szkołach. Dzięki niej eksperci mają opisać problemy, opracują model wsparcia i pomocy

uczniom doświadczającym trudności, a specjaliści udzielą dzieciom i młodzieży bieżącego wsparcia psychologicznego. Przeprowadzone

zostaną konsultacje z rodzicami, a także szkolenia i treningi dla nauczycieli oraz specjalistów szkolnych, tj. psychologów i pedagogów.

W tym roku na realizację pilotażu programu zostanie przeznaczonych 15 mln zł.

Dobrze widzieć” to program profilaktycznego badania wad wzroku. Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie realizował badania

związane z profilaktyką krótkowzroczności u uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Zespół ekspertów z uczelni, pod kierownictwem

prof. Roberta Rejdaka, przeprowadzi badania przesiewowe oraz działania edukacyjne w wybranych szkołach. Program będzie realizowany

w IV kwartale br. Jego koszt w tym roku to 1,1 mln zł. Badania przesiewowe będą przeprowadzane w reżimie sanitarnym, w grupie

900 dzieci z klas I-III z lubelskich szkół, tj. 300 uczniów z Lublina, 300 z gminy miejskiej, 300 z gminy wiejskiej z obszaru województwa

lubelskiego. Zbadanych zostanie również 60 nauczycieli oraz 450 rodziców dzieci objętych programem. Wyniki posłużą wypracowaniu

wniosków dotyczących występowania krótkowzroczności oraz innych wad wzorku wśród uczniów objętych edukacją wczesnoszkolną

. Sformułowane zostaną również wytyczne dotyczące konkretnych działań, jakie należy podjąć, aby skutecznie zmniejszyć ryzyko

występowania krótkowzroczności.

Z kolei zajęcia wspomagające mają na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych

z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Są przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży. Zajęcia mogą być

prowadzone w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, w tym w szkołach specjalnych

i w artystycznych realizujących kształcenie ogólne.

Zajęć wspomagających nie organizuje się: w szkołach podstawowych dla dorosłych, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych,

w branżowych szkołach II stopnia, w szkołach policealnych, w szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych

specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w oddziałach s

pecjalnych, szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych

i jednostkach pomocy społecznej oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach

podstawowych oraz dla uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy, realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego.

MEiN nie wskazuje samorządom i dyrektorom szkół, z jakich przedmiotów mają być organizowane zajęcia. Ma to ustalić we własnym zakresie

dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami, biorąc pod uwagę potrzeby uczniów wszystkich oddziałów oraz możliwości organizacyjne szkoły.

Także jeśli chodzi o sposób organizacji zajęć dla uczniów pozostawiono szkołom dużą elastyczność. Wskazano jednak, że zajęcia mogą być

organizowane wyłącznie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, ujętych w ramowych planach nauczania

dla danego typu szkoły.

Zajęcia mają odbywać się wyłącznie w szkole. Mają być są prowadzone w bezpośrednim kontakcie z uczniami – nie mogą być realizowane

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Organizowane będą dla chętnych uczniów.

Jak podało MEiN prawie 2,8 tys. samorządów wystąpiło o środki finansowe z przeznaczeniem na realizację zajęć wspomagających uczniów

z prawie 17 tys. szkół. Na ten cel przekazane zostanie samorządom ok. 141 mln zł.

Od samego początku program cieszył się ogromnym zainteresowaniem, dlatego wprowadzono korektę przepisów, by jak największa liczba

uczniów mogła skorzystać z pomocy. Zwiększona została liczba godzin zajęć wspomagających – z 10 do 15 godzin zajęć na oddział szkolny.

Podwojony został limit tygodniowej liczby godzin zajęć wspomagających, co daje szkołom jeszcze większą elastyczność ich organizacji.

Uelastycznione zostały także przepisy w zakresie organizacji zajęć wspomagających w klasie IV szkoły podstawowej (w przypadku szkoły

podstawowej, w której ogólna liczba uczniów klas IV–VIII wynosi 60 lub więcej, ale w klasie IV jest mniej niż 10 uczniów, zajęcia

wspomagające z danego przedmiotu będą mogły być organizowane w grupie liczącej co najmniej 5 uczniów).

Finalnie 88,7 proc. szkół, które mogły przystąpić do programu, za pośrednictwem organów prowadzących zgłosiło chęć pozyskania

środków na organizację zajęć wspomagających.

Niezależnie od czterech programów wsparcia uczniów po pandemii 6 września rusza pilotaż programu „Poznaj Polskę”, w ramach którego

chętne szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdu do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury,

instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. W tym roku na ten cel przekażemy 15 mln zł. Przedsięwzięcie jest realizowane

w ramach programu „Polski Ład”.

Dzięki programowi będziemy mogli dofinansować wycieczki do 80 proc. kosztów tych wycieczek. Do 5 tys. zł wycieczka jednodniowa,

do 10 tys. zł wycieczka dwudniowa, do 15 tys. zł wycieczka trzydniowa. Wstępnie na ten cel przeznaczamy 15 mln zł” – poinformował

w piątek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Czytaj także: Dorabianie na emeryturze musi się opłacać

PAP (Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka)/gr

Zostaw komentarz