26 views 5 min

0

Komentarzy

“Nowelizacja ustawy antyprzemocowej to zmiana rewolucyjna”  

- Czerwiec 7, 2023

 

22 czerwca wejdzie w życie nowelizacja ustawy o przemocy domowej. W noweli m.in. zastąpiono definicję przemocy w rodzinie definicją przemocy domowej. Anna Schmidt oceniła, że zmiany w zapisach są rewolucyjne. “To przede wszystkim rozszerzenie charakteru pomocy”.

 

– Przemoc w rodzinie staje się przemocą domową, a więc dotyczy to nie tylko rodziny rozumianej, jako związek małżeński kobiety i mężczyzny, (…) ale także osób, które pozostają i tych, którzy nie pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym – powiedziała wiceszefowa MRiPS. – Obejmujemy ochroną antyprzemocową, a więc możliwością uruchamiania procedury Niebieskie Karty byłych partnerów i małżonków bez względu na fakt wspólnego zamieszkiwania – podkreśliła.

Wskazała również, że “resort rodziny i polityki społecznej jest już na ostatnim etapie przygotowywania aktów wykonawczych, czyli ośmiu z dziesięciu rozporządzeń, które pozostają w naszej jurysdykcji, które pomogą wejść w życie przepisom ustawy”.

– Nowelizacja modyfikuje procedurę “Niebieskiej Karty”. Do wszczęcia oraz realizacji tej procedury będą uprawnione osoby wchodzące w skład grupy diagnostyczno-pomocowej. Ustawa określa także przesłanki umożliwiające zakończenie procedury “Niebieskie Karty” oraz wprowadza regulację, zgodnie z którą po zakończeniu tej procedury przez okres 9 miesięcy będą prowadzone przez grupę diagnostyczno-pomocową działania monitorujące polegające m.in. na analizie i ocenie sytuacji osób w niej uczestniczących. “Ograniczyliśmy liczbę osób pracujących przy procedurze przeciwdziałania przemocy do dwóch. (…) – pracownika socjalnego, oddelegowanego do zajęcia się ofiarą i funkcjonariusza policji, który zajmuje się sprawcą. Po pierwszej interwencji i uruchomieniu procedury “Niebieskie karty” przez te osoby zespół interdyscyplinarny, który na poziomie samorządu przeciwdziała przemocy domowej, dokooptuje do tego pierwotnego składu zespołu osoby, które są potrzebne – wyjaśniła wiceminister.

Dziecko jako świadek przemocy

– Wprowadziliśmy również nową kategorię ofiary przemocy: “dziecko, jako świadek przemocy”. Procedurą zostają objęci nie tylko małoletni, doświadczający przemocy bezpośrednio, ale także dzieci, które obserwują przemoc domową – powiedziała Schmidt. Wiceszefowa MRiPS zaapelowała, by każdy reagował na jakikolwiek przejaw przemocy, jeśli będzie jej świadkiem. – Często ofiara stłamszona przez oprawcę, wykazująca syndrom sztokholmski, nie jest w stanie zawiadomić organów ściągana. My musimy mieć oczy szeroko otwarte. Niewtrącanie się kończy się tak, jak skończyła się sprawa zakatowanego Kamilka – przypomniała.

Nowelizacja wprowadza też regulację, która przewiduje odebranie broni palnej, amunicji oraz dokumentów potwierdzających legalność posiadania broni osobom stosującym przemoc domową w związku z zagrożeniem życia lub zdrowia osoby doznającej przemocy domowej.

Ustawa wprowadza też m.in. dodatkowe formy działań podejmowanych wobec osób stosujących przemoc domową – programy psychologiczno-terapeutyczne, których celem ma być powstrzymanie osoby stosującej przemoc domową przed dalszym jej stosowaniem oraz rozwijanie umiejętności samokontroli i rozwiązywania problemów bez stosowania przemocy.

Osoba, która uporczywie nie będzie stosować się do obowiązku zgłoszenia się do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych lub programach psychologiczno-terapeutycznych, ukończenia tych programów oraz dostarczenia zaświadczenia o ich ukończeniu, może zostać ukarana karą grzywny albo ograniczenia wolności.

Ustawa przewiduje też utworzenie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej, jako organu opiniodawczo-doradczego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Do jego zadań należało będzie m.in. monitorowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, inicjowanie zmian przepisów, opracowanie standardów pomocy osobom doznającym przemocy oraz opiniowanie projektów z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej opracowanych w oparciu o programy osłonowe.

Ustawa wprowadza także zmianę w ustawie o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, która ma na celu rozszerzenie katalogu świadczeń pieniężnych, które nie wpływają na możliwość nabycia prawa do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, o świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej.

Źródło:pap

 

Zostaw komentarz