69 views 3 min

0

Komentarzy

Seminarium nt. problemów pracowników tymczasowych w Królestwie Niderlandów

- Luty 6, 2018

Seminarium nt. problemów pracowników tymczasowych w Królestwie Niderlandów
Polacy narzekają na warunki pracy tymczasowej w Holandii, ale nie korzystają z prawa do skargi, nie informują władz o nieprawidłowościach
Taki wniosek płynie z wielogodzinnej dyskusji, jaka miała miejsce w dniu 3 lutego br. w Ambasadzie RP w Hadze w ramach zorganizowanego przez Wydział Konsularny Seminarium nt. problemów polskich pracowników tymczasowych w Królestwie Niderlandów. Zaproszenie do udziału w wymianie poglądów przyjęli liczni przedstawiciele polskich organów i instytucji – na czele z Głównym Inspektorem Pracy, Panem Wiesławem Łyszczkiem. Udział w wymianie poglądów i doświadczeń wzięli ponadto działacze holenderskich i polskich organizacji pozarządowych aktywnych w dziedzinie ochrony standardów pracy i zwalczania handlu ludźmi. Jako że Seminarium miało charakter otwarty udział w nim mogli wziąć i wzięli także zainteresowani tematem Polacy pracujący w Holandii.

Zabierający głos w debacie podkreślali, że Polacy sygnalizujący niezadowolenie z warunków pracy, czy zakwaterowania w Holandii rzadko informują o swoich kłopotach. Pracownicy tymczasowi będąc szczególnie narażonymi na niekorzystne zjawiska, jedynie sporadycznie zawiadamiają władze o nieprawidłowościach (np. polską lub holenderską inspekcję pracy). Bierna postawa pracowników wobec naruszeń utrwala negatywne tendencje w tutejszym świecie pracy tymczasowej. Wszyscy dyskutujący byli zgodni, że ważnym czynnikiem dla poprawy warunków pracowników tymczasowych musi być ich własny sprzeciw i aktywność skargowa.

W debacie rozważano także, czy zakres informacji w języku polskim o warunkach pracy i życia w Holandii jest dostateczny, aby właściwie przygotować się do wyjazdu. Oceniono, że choć źródeł rzetelnej wiedzy jest dużo, to planujący pracę za granicą, często ze szkodą dla własnych interesów, niechętnie z nich korzystają (wskazują na to np. statystyki odwiedzin portali takich jak: www.wholandii.pl, czy www.haga.msz.gov.pl).

Jako czynnik krytyczny z punktu widzenia praw pracowników tymczasowych i element stanowiący o największym ryzyku zgodnie jednak uznano charakter umów o pracę z agencjami w pierwszej fazie zatrudnienia (tzw. faza A). Starania na rzecz objęcia pracowników tymczasowych większą ochrona prawną i gwarancjami uznano za najważniejsze wyzwanie służące poprawie sytuacji pracowników.

Przedmiotem wymiany były także kwestie jakości zakwaterowania pracowników tymczasowych, czy adekwatności stawek do jakości oferty mieszkaniowej. Wnioski, spostrzeżenia i analizy, które padły na Seminarium posłużą jako materiał do zaplanowania działań polskich władz na rzecz polepszania sytuacji naszych pracowników w Holandii.Uczestnikom Seminarium serdecznie dziękujemy za szczerą i rzeczową dyskusję, która, jak oczekujemy, przyniesie w perspektywie wymierne korzyści polskiej społeczności.

Źródło: Ambasda RP w Hadze

Zostaw komentarz