95 views 7 min

0

Komentarzy

Sesja studyjna nt. potencjału biogospodarki w Ambasadzie RP w Brukseli

- Październik 19, 2017

Sesja studyjna nt. potencjału biogospodarki w Ambasadzie RP w Brukseli
W dniach 17-18 października 2017 r. Ambasada RP w Królestwie Belgii, wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE i Stałym Przedstawicielstwem RP przy Unii Europejskiej, współorganizowała dwudniową sesję studyjną pt „Polish excellence for sustainable development of Bioeconomy in Europe” dedykowaną dla środowiska biznesowego i naukowego z obszaru biogospodarki.
Honorowe patronaty nad wydarzeniem objęły Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W spotkaniu wzięło udział wielu znamienitych gości, którzy reprezentują instytucje mające realny wpływ na kształtowanie polityki badawczo-rozwojowej oraz wdrożeniowej sektora biogospodarki w Europie i w Polsce, m.in. Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji ITRE Parlamentu Europejskiego i Czesław Siekierski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE, Andrzej Grzyb z Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) w PE, a także przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej – Tomasz Calikowski. W drugim dniu spotkania udział w wydarzeniu wzięła również podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Finansów, p. Jadwiga Emilewicz.

Ze strony polskich firm w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: KGHM Cuprum, Barlinek, Selena Labs, Biotrem, IZNAB, Maspex, Stowarzyszenie Papierników Polskich, Bipromet, Biotechnika, Apeiron Synthesis, Food4Life, Biotrem oraz przedstawiciele polskich uczelni i instytutów naukowych i badawczych.

Integralną częścią spotkania była sesja poświęcona zaprezentowaniu potencjału innowacyjnego polskich firm i jednostek badawczych, osiągnięć i ciekawych propozycji projektowych w obszarze biogospodarki oraz nawiązaniu kontaktów z przedstawicielami europejskich (w tym belgijskich) instytucji i projektów B+R. W tym kontekście zorganizowane zostały spotkania brokerskie z przedstawicielami jednostek belgijskich aktywnych w sektorze bioekonomii, które mogą potencjalnie doprowadzić do stworzenia wspólnych konsorcjów projektowych i nawiązania bliższej współpracy naukowej.

W dwu dniowym spotkaniu uczestniczyło ok. 70 osób.

Jest to druga tego rodzaju inicjatywa organizowana w tym roku we współpracy z KPK i SP UE w Brukseli. Pierwsza odbyła się w dniach 21-22.03 w siedzibie Ambasady RP w Brukseli i dotyczyła przemysłów ICT/Big Data.

Źródło: Ambasada RP w Brukseli

Session d’étude sur le potentiel de la bioéconomie à l’Ambassade de Pologne à Bruxelles
Les 17-18 Octobre, 2017. Ambassade du Royaume de Belgique, ainsi que le point de contact national pour les programmes de recherche de l’UE et la représentation permanente de la Pologne à l’Union européenne, co-organisé une session d’étude de deux jours intitulé « l’excellence polonaise pour le développement durable de la bioéconomie en Europe » dédiée à l’environnement domaine économique et scientifique de la bioéconomie.
patronage d’honneur sur l’événement comprenait le Ministère de la science et de l’enseignement supérieur, ministère du Développement et le Ministère de l’agriculture et du développement rural.
 
La réunion a rassemblé de nombreux invités de marque, qui représentent les institutions ayant un impact réel sur la recherche politique, le développement et la mise en œuvre du secteur de la bioéconomie en Europe et en Pologne, y compris Jerzy Buzek – Président de la commission ITRE du Parlement européen et Czesław Siekierski – Président du Comité de l’agriculture et du développement rural PE, Andrzej Grzyb de la commission de l’environnement, la santé publique et la sécurité alimentaire (ENVI) du Parlement européen, ainsi qu’un représentant de la Direction générale de la recherche et de l’innovation. Commission européenne – Tomasz Calikowski. Le deuxième jour de la réunion, il a participé à l’événement a également sous-secrétaire d’État au ministère des finances et du développement, p. Jadwiga Emilewicz.

De la part des entreprises polonaises à la réunion à laquelle assistaient des représentants de KGHM Cuprum, Barlinek, Selena Labs Biotrem, IZNAB, Maspex, l’Association de papier polonais, Bipromet, Bioengineering, Apeiron Synthèse, Food4Life, Biotrem et des représentants des universités polonaises et des instituts scientifiques et de recherche.

Une partie intégrante de la réunion a été une séance consacrée à la présentation du potentiel d’innovation des entreprises et des unités de recherche polonaises, des réalisations et des propositions de projets intéressants dans le domaine de la bio-économie et établir des contacts avec les représentants des institutions et des projets de R & D européenne (Belgique). Dans ce contexte, les réunions de courtage ont eu lieu avec des représentants de l’actif belge dans la bio-économie, ce qui pourrait conduire à la création de consortiums de projets communs et établir une coopération scientifique plus étroite.

Environ deux cents personnes ont assisté à la réunion.
 
C’est la deuxième initiative organisée cette année en collaboration avec le PCN et SP UE à Bruxelles. La première a eu lieu le 21 à 22,03 à l’ambassade de Pologne à Bruxelles et les industries concernées TIC / Big Data.

Source: Ambassade de la République de Pologne à Bruxelles

Zostaw komentarz