108 views 2 min

0

Komentarzy

Co z programami mieszkaniowymi?

- Lipiec 8, 2022

Sejm w czwartek przyjął senackie poprawki o charakterze redakcyjnym do ustawy w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych. Posłowie nie przychylili się natomiast do poprawek izby wyższej wykreślających niektóre przepisy niezwiązane z zakresem przedłożenia rządowego.

Ustawa ma usprawnić finansowanie programu budownictwa socjalnego i komunalnego, obejmującego bezzwrotne finansowe wsparcie z budżetu państwa udzielane głównie jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom pożytku publicznego na rozwój budownictwa zaspokajającego potrzeby mieszkaniowe osób o niższych dochodach.

Bank Gospodarstwa Krajowego będzie mógł zawierać umowy finansowego wsparcia z beneficjentami w ramach limitu wydatków ustalonego na dany rok budżetowy. Przewidziano też nowe źródło finansowania programu – ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych.

Senat zgłosił siedem poprawek do ustawy, m.in. wykreślające niektóre przepisy nowelizujące inne ustawy: covidową, o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym i Kodeks spółek handlowych.

Sejm odrzucił w głosowaniu te poprawki. Przychylił się natomiast do poprawek o charakterze redakcyjnym i legislacyjnym. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Regulacja zmienia ok. 25 ustaw. Do ustawy o ochronie praw lokatorów wpisano możliwość wydłużenia przez gminy w drodze uchwały (ponad ustawowe trzy miesiące) okresu, za który osoby ubiegające się o lokal z gminnego zasobu mieszkaniowego zobowiązane będą wykazać w deklaracji wysokość dochodu.

Do ustawy covidowej wprowadzono zmiany przywracające normalne funkcjonowanie zebrań i zgromadzeń spółdzielni mieszkaniowych.

W ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości wprowadzono zmiany dotyczące sprawozdawczości finansowej KZN, ograniczono też liczbę członków rad nadzorczych społecznych inicjatyw mieszkaniowych (SIM) wskazywanych przez KZN i doprecyzowano przepisy o ich wynagrodzeniu. Przewidziano, że w razie niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy lub nierozpoczęcia przez SIM realizacji inwestycji w terminie określonym w umowie gmina może wystąpić o umorzenie udziałów lub akcji SIM objętych z wykorzystaniem rządowego wsparcia.

PAP/ as/

Zostaw komentarz