93 views 5 min

0

Komentarzy

Jak pomóc w znalezieniu pracy osobom zagrożonym wykluczeniem? Sejm przyjął nowe rozwiązania

- Lipiec 8, 2022

Sejm uchwalił ustawę, której celem jest rozwój ekonomii społecznej. Dzisiaj w całym kraju działa ok. 100 tys. podmiotów ekonomii społecznej. To ważne miejsca i zależy nam, by było ich coraz więcej – powiedziała wiceminister rodziny, pełnomocnik rządu ds. ekonomii społecznej Anita Czerwińska.

Sejm uchwalił ustawę o ekonomii społecznej, której celem jest wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem poprzez tworzenie dla nich miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. To m.in. osoby z niepełnosprawnościami, bezrobotni i ubodzy. Regulacja ma również przyczynić się do zwiększenia dostępności usług społecznych realizowanych przez podmioty ekonomii społecznej.

Najważniejszym celem ustawy jest rozwój ekonomii społecznej i sprawienie, że będzie ona stanowić ważny instrument aktywnej polityki społecznej. – Niezwykle istotną część ustawy stanowią regulacje dotyczące statusu przedsiębiorstwa społecznego. Będą mogły go uzyskać spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, a także spółdzielnie produkcji rolnej – wskazała wiceminister Czerwińska.

Ustawa jest już po konsultacjach społecznych

Rozwiązania zostały wypracowane po szerokich konsultacjach we współpracy ze środowiskiem ekonomii społecznej. Dzisiaj w całym kraju działa ok. 100 tys. podmiotów ekonomii społecznej.

Ustawa przewiduje uregulowanie kwestii uzyskiwania statusu przedsiębiorstwa społecznego. Status ten będą mogły uzyskać: spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie produkcji rolnej oraz podmioty, które prowadzą centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej.

W ustawie wskazano, że przedsiębiorstwa społeczne będą działały w celu reintegracyjnym (osoby zagrożone wykluczeniem społecznym będą stanowiły 30 proc. ogółu zatrudnionych) lub w celu realizacji usług społecznych na rzecz społeczności lokalnej.

Różne formy wspierania powrotu na rynek pracy

W stosunku do każdej zatrudnionej w przedsiębiorstwie społecznym osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym, której zatrudnienie zostało wsparte ze środków publicznych, zostanie opracowany i zrealizowany indywidualny plan reintegracyjny.

Ponadto na przedsiębiorstwa społeczne zostaną rozszerzone również formy wsparcia przewidziane dla spółdzielni socjalnych. Są to m.in. jednorazowe dotacje na utworzenie stanowiska pracy dla osób skierowanych przez powiatowe urzędy pracy oraz finansowanie części kosztów wynagrodzenia takich osób.
Przedsiębiorstwa społeczne będą mogły również starać się o refundację składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników zagrożonych wykluczeniem. Ustawa przewiduje też obniżenie wpłat na PFRON dla podmiotów dokonujących zakupu towarów i usług od przedsiębiorstw społecznych.

Zagwarantowana będzie również ulga podatkowa – zwolnienie z CIT dochodów przedsiębiorstw społecznych, przeznaczonych na działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej. Ustawa przewiduje wprowadzenie rozwiązań ułatwiających przedsiębiorstwom społecznym udział w postępowaniach o zamówienie publiczne.

Pomoc państwa dla firm zatrudniających osoby wykluczone

Ustawa zakłada również możliwość tworzenia przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego resortowych programów wspierania ekonomii społecznej. W ich ramach finansowane będzie np. tworzenie przedsiębiorstw społecznych i zatrudnianie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Przewidziano także zapewnienie przedsiębiorstwom społecznym dostępu do usług wsparcia świadczonych na poziomie regionalnym przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej akredytowane przez MRiPS.

Za koordynowanie działań z obszaru ekonomii społecznej na poziomie krajowym odpowiadać będzie minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, a na poziomie regionalnym – samorząd województwa. Organem doradczym ministra będzie Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej, samorządy województw wspierane będą przez Regionalne Komitety Rozwoju Ekonomii Społecznej.

PR24/PAP/
as

Zostaw komentarz